top

Algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden

Versie 1.0 – 9 Augustus 2018

1. Algemeen

1.1.
Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing in alle zaken waar Ryhove vzw optreedt, behalve bij afsluiting van een schriftelijke en uitdrukkelijk andersluidende overeenkomst.

2. Ontwerp - model

2.1.
Het verzoek, zonder uitdrukkelijk voorbehoud, een proef, een ontwerp of model te leveren, brengt de verbintenis met zich mee aan Ryhove het werk toe te vertrouwen of hem voor de veroorzaakte kosten te vergoeden.

3. Offertes

3.1.
De offertes van Ryhove zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van verkoop of voldoende voorraad. Zij zijn aan herziening onderhevig wanneer de lonen of de prijzen der grondstoffen stijgen. De offertes gelden slechts indien zij aanvaard worden binnen de 3 maanden.

3.2.
De offertes worden steeds opgesteld zonder vermelding van mogelijke lasten en taksen. Deze vallen steeds ten laste van de opdrachtgever.

3.3.
Ryhove houdt zich het recht voor een meerprijs te vorderen indien de te verwerken goederen in slechte staat worden geleverd of niet zoals overeengekomen.

3.4.
De opdrachtgever wordt verondersteld gemachtigd te zijn om Ryhove de desbetreffende opdracht te geven. Hij draagt, gebeurlijk samen met de vertegenwoordigde of lastgever, en bij uitsluiting van Ryhove, de verantwoordelijkheid ten opzichte van derden. De opdrachtgever dient zelf in te staan voor de aangifte voor verpakkingsafval.

3.5.
De afgifte van het proefvrij exemplaar of van het drukorder, voorzien van datum en handtekening, ontslaat de drukker van alle verantwoordelijkheid wat vergissingen of weglatingen betreft die na het drukken vastgesteld worden.

3.6.
Het ondertekend proefvrij exemplaar blijft de eigendom van de drukker en zal als bewijs dienen bij gebeurlijke betwisting. De klachten betreffende vergissingen en fouten die niet verbeterd werden op de proef voorzien van het proefvrij, worden niet in aanmerking genomen.

3.7.
De tekeningen, modellen, schetsen, creaties, films, clichés, etc. blijven eigendom van Ryhove en mogen krachtens de auteurswet van 22 maart 1886 niet gedrukt of gereproduceerd worden zonder de toestemming van Ryhove. Na verloop van één jaar is Ryhove niet meer aansprakelijk voor in bewaring gegeven clichés.

3.8.
Elke ondertekende bestelbon/offerte verbindt onherroepelijk de opdrachtgever, zijn lastgever en de vertegenwoordigde. Ingeval van eenzijdige verbreking van de overeenkomst door de opdrachtgever, zijn lastgever of de vertegenwoordigde, behoudt Ryhove zich het recht voor de integrale naleving van de overeenkomst te eisen, dan wel de ontbinding van de overeenkomst met bijgaande schadevergoeding te vorderen.

4. Leveringsvoorwaarden

4.1.
Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding, is er geen bindende leveringstermijn. De overeengekomen leveringstermijnen worden steeds in de mate van het mogelijke nageleefd, maar zijn echter niet bindend en gelden slechts als aanwijzing en streefdoel.  

4.2.
De leveringstermijn is vermeld onder voorbehoud van onvoorziene verhindering, zoals vertraging buiten de wil van Ryhove door daden van derden (zoals toeleveranciers of onderaannemers) of vanwege stakingen, ongeval, oorlog, invoerverbod, gebrek aan transportmiddelen, machinebreuk, epidemieën of ieder geval van overmacht die de uitbating van Ryhove zou kunnen overkomen. In deze gevallen houdt Ryhove zich het recht voor de overeenkomst te verbreken zonder gehouden te zijn tot enige schadeloosstelling.

4.3.
De overeengekomen leveringstermijnen worden verlengd in de mate waarin de opdrachtgever, zijn lastgever of vertegenwoordigde bij het inleveren van de documenten, handschriften, tekeningen en modellen, evenals bij het terugzenden van de verbeterde proeven of modellen en van de order tot afwerken, in gebreke is gebleven.

4.4.
De vertraging vanwege de opdrachtgever, zijn lastgever of de vertegenwoordigde kan eveneens grond opleveren tot schadevergoeding uit hoofde van onbruikbaarheid van hulpstoffen en materiaal.

4.5.
Indien het uitvoeren van een opdracht, op verzoek van de opdrachtgever, zijn lastgever of de vertegenwoordigde, binnen een kortere tijdspanne dan de normale of voorziene termijn dient te gebeuren en dit extra kosten veroorzaakt, vallen deze kosten integraal ten laste van de opdrachtgever, zijn lastgever of de vertegenwoordigde.

4.6.
Een vertraging in de levering geeft de opdrachtgever van Ryhove, zijn lastgever, of de vertegenwoordigde, niet het recht zich van de overeenkomst te ontdoen, noch de terugbetaling te eisen van rechtstreekse veroorzaakte schade.

4.7.
Indien de klaarstaande goederen niet geleverd kunnen worden op de voorziene datum, om redenen die niet ten laste kunnen worden gelegd van Ryhove, geschiedt het opslaan bij Ryhove of bij een derde op verantwoordelijkheid en risico van de opdrachtgever, zijn lastgever of de vertegenwoordigde, mits betaling van de daaraan verbonden kosten.

4.8.
De goederen reizen op risico van de opdrachtgever, zijn lastgever en de vertegenwoordigde.

5. Afwijkingen

5.1.
De volkomen overeenstemming van de te reproduceren kleuren en van het register wordt niet gewaarborgd. Afwijkingen eigen aan de aard van het uit te voeren werk, evenals schakeringsverschillen in papier, bandmateriaal of druk, rechtvaardigen geen weigering der goederen of prijsvermindering.
Bovendien is het leveren van 10 % meer of minder van de bestelde hoeveelheid toegelaten.
Meerdere of mindere hoeveelheden worden tegen de eenheidsprijs aangerekend.

6. Klachten - verantwoordelijkheid

6.1.
Klachten zijn niet ontvankelijk dan wanneer zij bij aangetekend schrijven en binnen de acht dagen na de levering kenbaar worden gemaakt. De zichtbare gebreken zijn gedekt door de aanvaarding van de bestelde en geleverde goederen. Een klacht van gelijk welke aard, mag de opdrachtgever, zijn lastgever of de vertegenwoordigde niet als reden doen gelden om zijn betalingen te doen schorsen of uit te stellen.

6.2.
Indien de opdrachtgever, zijn lastgever of de vertegenwoordigde verzuimt de goederen af te halen of in ontvangst te nemen, begint de termijn van acht dagen te lopen bij de ontvangst van de verzendingsnota of van elk gelijkwaardig document. Bij ontstentenis hiervan vanaf de ontvangst van de factuur.

6.3.
Indien binnen de acht dagen geen klacht is ingediend, heeft dit voor gevolg dat de opdrachtgever, zijn lastgever en de vertegenwoordigde de geleverde artikelen volledig en in zijn geheel heeft aanvaard.

6.4.
Gedeeltelijke benutting van de geleverde artikelen heeft eveneens de aanvaarding van het geheel tot gevolg; gebreken aan een deel van de geleverde producten, geven de opdrachtgever, zijn lastgever of de vertegenwoordigde niet het recht tot afkeuring van de gehele partij.

6.5.
De aansprakelijkheid van Ryhove blijft in alle omstandigheden uitsluitend beperkt tot de waarde die door de tussenkomst van Ryhove aan het product werd toegevoegd.

6.6.
Gebreken in de materialen zullen de verantwoordelijkheid van Ryhove niet in het gedrang kunnen brengen en geven onder geen beding aanleiding tot schadeloos-stelling. Ryhove brengt als loonverpakker zelf geen verpakkingen op de markt en draagt hiervoor dan ook geen enkele verantwoordelijkheid vermits de verpakking wordt aangeleverd door de opdrachtgever.

7. Facturen

7.1.
De facturen zijn betaalbaar te Gent 30 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. De vervaldag moet geëerbiedigd worden, zelfs indien vervoer, levering, montage, het in dienst stellen of weghalen der goederen vertraagd of onmogelijk wordt gemaakt door redenen onafhankelijk van Ryhove.

7.2.
Wanbetaling tegen de vervaldag brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest op van
10,5 % per jaar. Daarenboven zal het schuldsaldo verhoogd worden met 15 %, met een minimum van € 50, bij wijze van schadevergoeding.

7.3.
Wanbetaling tegen vervaldag van één van de facturen van Ryhove heeft de onmiddellijke opeisbaarheid van alle andere facturen, die normalerwijze slechts op een later tijdstip vervallen, tot gevolg.

7.4.
Bovendien behoudt Ryhove zich het recht voor om in dergelijk geval alle geboekte bestellingen te annuleren zonder dat dit tot een schadevergoeding aanleiding kan geven.

7.5.
Elke persoon of bedrijf die een bestelling maakt met verzoek deze aan derden in rekening te brengen, is persoonlijk verantwoordelijk voor de betaling van alle kosten, met inbegrip van de invorderingskosten, zelfs indien Ryhove zich met deze gang van zaken akkoord heeft verklaard.

7.6.
Bestellingen verricht door personen die algemeen erkend zijn als handelend in naam en voor rekening van een bedrijf, zullen steeds aan dit bedrijf worden aangerekend. Het bedrijf is gehouden tot de betaling van de facturen, tenzij het bedrijf Ryhove  voorafgaandelijk en schriftelijk heeft verwittigd dat de desbetreffende persoon niet meer voor haar rekening mag bestellen.

7.7.
Indien na het sluiten van de overeenkomst de prijzen van de grondstoffen, lonen, vervoerstarieven, verzekeringen, taksen enz. stijgen, behoudt Ryhove zich het recht voor zijn prijzen naar verhouding aan te passen.

8. Bevoegdheid - Schadeloosstelling voor invorderingskosten

8.1.
Ryhove houdt zich het recht voor ieder geschil, voortvloeiend uit een offerte/opdracht voor te leggen aan de rechtbanken van zijn rechtsgebied, in casu de rechtbanken van het arrondissement Gent. Ryhove aanvaardt geen andere rechtsmachten ratione loci, die eventueel in de voorwaarden van de opdrachtgever, zijn lastgever of de vertegenwoordigde vermeld staan.

8.2.
Ryhove houdt zich het recht voor om van de opdrachtgever, zijn lastgever of de vertegenwoordigde, in geval van wanbetaling, tevens een schadeloosstelling te vorderen voor invorderingskosten. Het betreft onder meer de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van invordering, alsook een redelijke schadeloosstelling voor alle relevante invorderingskosten veroorzaakt door de betalingsachterstand zoals bepaald door de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.

Search for something