top

Algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden

Versie 2.0 – 14 maart 2024

1. Algemeen

1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, offertes, aanbiedingen, bestellingen, facturen en creditnota’s die van toepassing zijn op de contractuele relatie tussen Ryhove vzw, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0407.215.007 en met zetel gevestigd te 9000 Gent, Koningsdal 24 (hierna “Ryhove” genoemd) en een rechtspersoon (hierna de “Opdrachtgever” genoemd), behoudens indien en voor zover hiervan uitdrukkelijk en schriftelijk wordt afgeweken.

1.2. Door de aanvaarding van een offerte of aanbieding van Ryhove verzaakt de Opdrachtgever aan de toepasselijkheid van zijn eigen algemene voorwaarden.  

1.3. Ryhove behoudt zich het recht voor zijn Algemene Voorwaarden te wijzigen.  

2. Totstandkoming en wijziging van de overeenkomst

2.1. Alle aanbiedingen of offertes uitgaande van Ryhove, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, onder voorbehoud van voorraad en gelden voor maximaal één (1) maand, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders werd overeengekomen. Ryhove is slechts gebonden bij de uitdrukkelijke en schriftelijke aanvaarding van een ongewijzigde offerte. Het verzoek, zonder uitdrukkelijk voorbehoud, een proef, een ontwerp of model te leveren, brengt de verbintenis met zich mee Ryhove voor de gemaakte kosten te vergoeden van zodra Ryhove de opdracht schriftelijk aanvaard of feitelijk uitgevoerd heeft.  

2.2. De bedragen in de offertes worden steeds in Euro uitgedrukt en zijn exclusief BTW. Mogelijke lasten en taksen vallen steeds ten laste van de Opdrachtgever.

2.3. Wanneer de Opdrachtgever zich in onderhandelingen met Ryhove en bij aanvaarding van offertes laat vertegenwoordigen, dan wordt de vertegenwoordiger van de Opdrachtgever verondersteld gemachtigd te zijn om Ryhove de desbetreffende opdracht te geven. Hij draagt, gebeurlijk samen met de vertegenwoordigde of lastgever, en bij uitsluiting van Ryhove, de verantwoordelijkheid ten opzichte van derden.

2.4. Eventuele wijzigingen aan de overeenkomst worden steeds schriftelijk vastgelegd. Indien de Opdrachtgever bijkomende specifieke eisen stelt na de totstandkoming van de overeenkomst is Ryhove gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten in rekening te brengen dan wel de lopende uitvoering van de overeenkomst op te schorten in afwachting van de aanvaarding door de Opdrachtgever van een aangepaste offerte in functie van de gevraagde wijzigingen. De Opdrachtgever aanvaardt dat gevraagde wijzigingen een invloed kunnen hebben op eerdere meegedeelde of overeengekomen data van uitvoering.

3. De Prijs

3.1. Prijzen en prijsbarema’s van Ryhove worden gegeven zonder enige verbintenis in haar hoofde en zijn maximaal één (1) maand geldig.

3.2. De Prijs is berekend op de effectieve afname van de hoeveelheid goederen die door de Opdrachtgever besteld werden. Indien de Opdrachtgever minder goederen afneemt dan in de offerte bepaald wordt, zal Ryhove gerechtigd zijn om haar Prijs te herzien.  

3.3. In geval van prijswijziging na de totstandkoming van de overeenkomst en voor de levering, zal de prijs toepasselijk op het ogenblik van de totstandkoming verschuldigd zijn, behoudens in het geval dat de prijswijziging het gevolg is van objectieve redenen, waaronder maar niet beperkt tot valutaschommelingen, verhogingen van materiaal- en/of grondstofprijzen, wijzigingen in kostenstructuur van Ryhove (inclusief stijgende loonkosten), van overheidswege opgelegde kosten, heffingen en belastingen, transportkosten, in- en uitvoerrechten of verzekeringspremies, in welk geval Ryhove de prijs evenredig kan verhogen na voorafgaande kennisgeving aan de Opdrachtgever. Wijzigingen doen geen recht op schadevergoeding tegen Ryhove ontstaan. Indien ingevolge deze bepaling tot prijsverhoging wordt overgegaan, en de verhoging meer dan 20% van de initieel overeengekomen prijs bedraagt, dan heeft de Opdrachtgever het recht om de overeenkomst binnen 48 uur nadat zij bekend is of bekend kon zijn met deze prijsverhoging kosteloos te ontbinden, per aangetekend schrijven aan Ryhove.

3.4. Ryhove houdt zich het recht voor een meerprijs te vorderen indien de te verwerken goederen in slechte staat worden geleverd door de Opdrachtgever of niet zoals overeengekomen.

3.5. Ryhove heeft het recht om de Opdrachtgever tussentijdse voorschotfacturen te sturen. De hoogte van de voorschotfacturen wordt door Ryhove in redelijkheid bepaald en in de offerte vastgelegd.

3.6. De eigendom van verpakkingsmateriaal blijft bij de Opdrachtgever en Ryhove is gerechtigd om het verpakkingsmateriaal naderhand mee te geven aan de Opdrachtgever. In geval de Opdrachtgever aan Ryhove de opdracht geeft om tot vernietiging van het verpakkingsmateriaal over te gaan, kunnen de kosten hieraan verbonden rechtmatig door Ryhove aan de Opdrachtgever aangerekend worden. De Opdrachtgever dient zelf in te staan voor de aangifte voor verpakkingsafval.

4. Uitvoering van de overeenkomst

4.1. Alle verbintenissen die Ryhove op zich neemt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, zijn middelenverbintenissen. De verbintenissen van Ryhove beperken zich tot een uitvoering naar best vermogen van de overeenkomst.  

4.2. De Opdrachtgever zal Ryhove steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeengekomen diensten nuttige en noodzakelijke gegevens en middelen verschaffen en alle medewerking verlenen. Indien voor de uitvoering van de diensten noodzakelijke gegevens of middelen niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Ryhove staan of indien de Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichting voldoet, heeft Ryhove het recht tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en heeft zij het recht om de daardoor ontstane kosten te verhalen op de Opdrachtgever.  

4.3. De goedkeuring van het staal door de Opdrachtgever voorzien van datum en handtekening, ontslaat Ryhove van alle verantwoordelijkheid wat vergissingen of weglatingen betreft die na het drukken vastgesteld worden. Het ondertekend proefvrij exemplaar blijft de eigendom van Ryhove en zal als bewijs dienen bij gebeurlijke betwisting. De klachten betreffende vergissingen en fouten die niet verbeterd werden op het staal voorzien van het proefvrij, worden niet in aanmerking genomen.

4.4. De volkomen overeenstemming van de te reproduceren kleuren en van het register wordt bij drukwerk niet gewaarborgd. Afwijkingen eigen aan de aard van het uit te voeren werk, evenals schakeringsverschillen in papier, bandmateriaal of druk, rechtvaardigen geen weigering der goederen of prijsvermindering.  

5. Leveringsvoorwaarden

5.1. Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding, wordt geen bindende leveringstermijn overeengekomen. De meegedeelde leveringstermijnen worden steeds in de mate van het mogelijke nageleefd, maar zijn steeds indicatief en vormen geen essentieel bestanddeel van de overeenkomst.

5.2. Leveringen door Ryhove georganiseerd gebeuren Ex Works (EXW Incoterms® 2020), tenzij voorafgaand, schriftelijk en uitdrukkelijk anders overeengekomen. De goederen worden vervoerd op kosten en op risico van de Opdrachtgever, zelfs indien het transport door Ryhove verzorgd wordt. In dat geval treedt Ryhove enkel op als mandataris van de Opdrachtgever.

5.3. Ryhove heeft het recht om de goederen en/of diensten in verschillende delen te leveren. Gedeeltelijke levering, evenmin als enige termijnoverschrijding (oorspronkelijke noch bijkomende termijnen) kan aanleiding geven tot ontbinding noch beëindiging van de overeenkomst, noch tot enige schadevergoeding lastens Ryhove.  

5.4. Indien het uitvoeren van een opdracht, op verzoek van de opdrachtgever, zijn lastgever of de vertegenwoordigde, binnen een kortere tijdspanne dan de in de offerte bepaalde termijn dient te gebeuren en dit mogelijk is, zullen de extra kosten die hierdoor veroorzaakt worden, integraal ten laste van de Opdrachtgever, zijn lastgever of de vertegenwoordigde vallen.

5.5. Indien de klaarstaande goederen niet geleverd kunnen worden op de voorziene datum, om redenen die niet ten laste kunnen worden gelegd van Ryhove, vallen de kosten voor het eventuele transport, de retour en de tijdelijke opslag bij Ryhove of bij een derde ten laste van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever draagt alle verantwoordelijkheid en risico betreffende de goederen.

5.6. Het leveren van 10 % meer of minder van de bestelde hoeveelheid is toegelaten.

6. Klachten - verantwoordelijkheid

6.1. De Opdrachtgever is ertoe gehouden om de goederen en/of diensten onmiddellijk na levering te inspecteren. Klachten zijn niet ontvankelijk dan wanneer zij bij aangetekend schrijven en binnen de acht dagen na de levering kenbaar worden gemaakt aan Ryhove. Zij dienen omstandig gemotiveerd en gedocumenteerd te zijn. De zichtbare gebreken zijn gedekt door de aanvaarding van de bestelde en geleverde goederen. Een klacht van gelijk welke aard, mag de Opdrachtgever, zijn lastgever of de vertegenwoordigde niet als reden doen gelden om zijn betalingen te doen schorsen of uit te stellen.

6.2. Indien de Opdrachtgever verzuimt de goederen af te halen of in ontvangst te nemen, begint de termijn van acht dagen te lopen bij de ontvangst van de verzendingsnota of van elk gelijkwaardig document. Bij ontstentenis hiervan vanaf de ontvangst van de factuur.

6.3. Indien binnen de acht dagen geen klacht is ingediend, heeft dit tot gevolg dat de opdrachtgever, zijn lastgever en de vertegenwoordigde de geleverde artikelen volledig en in zijn geheel heeft aanvaard.

6.4. Gedeeltelijke benutting (het in gebruik nemen, verwerken en/of doorverkopen) van de geleverde artikelen heeft eveneens de aanvaarding van het geheel tot gevolg; gebreken aan een deel van de geleverde producten, geven de Opdrachtgever, zijn lastgever of de vertegenwoordigde niet het recht tot afkeuring van de gehele partij.

6.5. In geval van tijdige en correcte melding van een klacht zal Ryhove mogelijks ter plaatse komen om de producten te inspecteren waarbij de Opdrachtgever zich ertoe verbindt de volle medewerking te verlenen voor het uitvoeren van deze controle. In geval Ryhove het gebrek vaststelt, zal zij naar eigen keuze en inzicht: (1) een deel van de goederen en/of diensten vervangen en/of herstellen; of (2) het foutief gedeelte a rato crediteren aan de prijs zoals in de offerte bepaald werd. Een gedeeltelijke vervanging en/of herstelling kan in geen geval aanleiding geven tot enige schadevergoeding noch kan de toepassing van dit artikel leiden tot andere aansprakelijkheden in hoofde van Ryhove dan deze zoals opgenomen in artikel 11.  

7. Facturatie en Betaalmodaliteiten

7.1. De facturen zijn betaalbaar uiterlijk 30 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen werd. De vervaldag moet geëerbiedigd worden, zelfs indien vervoer, levering, montage, het in dienst stellen of weghalen van de goederen vertraagd of onmogelijk wordt gemaakt door redenen onafhankelijk van Ryhove.

7.2. Alle klachten betreffende de facturen moeten binnen acht (8) kalenderdagen na de factuurdatum per gemotiveerd aangetekend schrijven aan Ryhove worden gericht. Na deze termijn is de klacht onontvankelijk.

7.3. Wanbetaling tegen de vervaldag brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een nalatigheidsinterest met zich mee gelijk aan de interestvoet zoals bepaald in de Wet van 2 augustus 2002 ter bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, met een minimum van 10,5% per jaar. Daarenboven zal het openstaand saldo verhoogd worden met 10%, met een minimum van € 250, onverminderd het recht van Ryhove om een hogere schadevergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade.  
Wanbetaling tegen vervaldag van één van de facturen van Ryhove heeft bovendien de onmiddellijke opeisbaarheid van alle andere facturen tot gevolg.  

7.4. In geval van niet-betaling is Ryhove gerechtigd om het uitvoeren van de diensten op te schorten tot na integrale betaling van de door de Opdrachtgever verschuldigde bedragen.  

8. Eigendomsvoorbehoud

8.1. Alle geleverde materialen en goederen blijven eigendom van Ryhove zolang de Opdrachtgever de hoofdsom alsook eventuele interesten en/of forfaitaire vergoedingen niet volledig heeft betaald. Ryhove heeft het recht om zich te beroepen op haar eigendomsvoorbehoud zonder voorafgaandelijke kennisgeving, ingebrekestelling of aanmaning. De kosten voor het eigendomsvoorbehoud af te dwingen, zijn ten laste van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever verleent aan Ryhove het recht om op elk ogenblik de geleverde materialen en goederen op te halen, en dit ongeacht de plaats(en) waar deze materialen en goederen zich zouden kunnen bevinden. De Opdrachtgever verbindt zich ertoe om de plaats van de materialen en goederen steeds aan Ryhove mee te delen en voor zoveel als nodig Ryhove de toegang te verschaffen tot deze plaatsen. Zonder goedkeuring van Ryhove is de Opdrachtgever niet bevoegd de materialen en goederen die niet volledig zijn betaald, aan derden in eigendom over te dragen, of aan derden enig zekerheidsrecht in de ruimste zin van het woord te verschaffen, op straffe van onmiddellijke opeisbaarheid van de verkoopsprijs en onverminderd Ryhove’s rechten uit voornoemd eigendomsvoorbehoud. Bij een eventueel beslag of gelijkaardige uitvoeringsmaatregelen zal de klant Ryhove onmiddellijk verwittigen.

9. Intellectuele eigendomsrechten

9.1. In dit artikel 9 wordt onder “Intellectuele Eigendom” begrepen, zonder beperking, auteursrechten, tekeningen en modellenrechten, merkenrechten, handelsnamen, domeinnamen, softwarerechten, octrooirechten die kunnen tot stand komen op ontwikkelingen, uitvindingen ieder werk, materiaal en informatie, al dan niet geregistreerd, zoals creaties, ontdekkingen, bedrijfsgeheimen, knowhow,  ontwerpen, plannen,  processen, reclame, documentatie, formules, technologie,  techniek, teksten, rapporten, afbeeldingen, logo’s, onderscheidende tekens, slogans, schema’s, databanken, verzamelingen van informatie, handleidingen en voorbereidend ontwerpmateriaal, ongeacht het formaat (papier, elektronisch, enz.) en ongeacht de drager.

9.2. Behoudens indien uitdrukkelijk anders werd overeengekomen, behoren alle intellectuele eigendomsrechten  die tot stand kan komen tijdens de uitvoering van de overeenkomst (waaronder onder meer wordt begrepen: al dan niet beschermbare rechten op documenten, software, tools, databanken, methodologieën, knowhow, concepten) vanaf haar ontstaan in volle eigendom toe aan Ryhove. Rechten op intellectuele eigendom die reeds bestonden in hoofde van Ryhove of de Opdrachtgever voorafgaand aan de overeenkomst (Background IP), blijven de exclusieve eigendom van elke Partij.

9.3. Inzoverre de uitvoering van de overeenkomst noodzaakt dat Ryhove gebruik maakt van de Background IP van de Opdrachtgever, dan verleent de Opdrachtgever door de toekenning van de opdracht aan Ryhove een impliciet gebruiksrecht op deze Background IP voor de volledige duur van de uitvoering van de overeenkomst. .  

9.4. De algemene ideeën, concepten, knowhow, methodes, technieken en vaardigheden die Ryhove en haar medewerkers ontwikkelen, verwerven of vergaren tijdens de uitvoering van de overeenkomst kunnen opnieuw worden gebruikt door Ryhove voor zover deze geen afbreuk doen aan beschermde intellectuele eigendomsrechten van derden.

9.5. De Opdrachtgever vrijwaart en stelt Ryhove en haar medewerkers integraal schadeloos tegen enige vordering van een derde die het gevolg is van een beweerde inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht van deze derde wanneer Ryhove of haar medewerker aangesproken wordt voor deze inbreuk omwille van het gebruik van de materialen ter beschikking gesteld door Opdrachtgever of door de uitvoering van de overeenkomst.

10. Overmacht en imprevisie

10.1. Ryhove kan niet gehouden worden tot de uitvoering van de overeenkomst in de gevallen waar deze buiten haar redelijke wil en om redelijkerwijze onvoorzienbare en onvermijdbare redenen onmogelijk wordt gemaakt ingevolge een situatie van overmacht. Onder overmacht wordt onder meer verstaan: natuurrampen, oorlogen, vijandigheden, aanvallen, mobilisaties, stakingen, lock-out, machinebreuk, brand, overstromingen, vervoersonderbrekingen, ziekte, cyberaanvallen, hacking van systemen, schaarste aan grondstoffen, problemen bij en door externe leveranciers, beperkingen, economische sancties of verbodsbepalingen, ongeacht welke, opgelegd door een overheid. Wanbetaling door de Opdrachtgever wegens een gebrek aan financiële middelen of ingevolge faillissement, kan niet worden aangemerkt als overmacht. In voorkomend geval mag Ryhove haar verplichtingen onder de overeenkomst opschorten of indien de overmachtssituatie gedurende zestig (60) kalenderdagen aanhoudt de overeenkomst kosteloos beëindigen.

10.2. Ryhove kan evenmin gehouden worden tot de uitvoering van de overeenkomst indien zich een situatie van imprevisie voordoet als gevolg van een wijziging in de omstandigheden waardoor de uitvoering van de overeenkomst onredelijk verzwaard of bemoeilijkt wordt. In voorkomend geval beschikt Ryhove over het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en verbindt de Opdrachtgever zich ertoe om te goeder trouw de modaliteiten van de overeenkomst te heronderhandelen.

10.3. Indien Ryhove bij het intreden van overmacht of imprevisie al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.  

11. Aansprakelijkheid

11.1. Ryhove kan uitsluitend contractueel aangesproken worden voor fouten en/of tekortkomingen bij de uitvoering van de contractuele verbintenissen tussen partijen. Ryhove verbindt er zich toe zich te verzekeren tegen risico's van burgerlijke aansprakelijkheid en dit gedurende de ganse periode van uitvoering van de Overeenkomst, behoudens indien anders overeengekomen tussen de Partijen. De aansprakelijkheid van Ryhove is beperkt tot de voorwaarden en de bedragen die onder haar burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering gedekt zijn, wat door de Opdrachtgever wordt aanvaard. In geval – om welke reden ook – de burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering van Ryhove niet tussenkomt, is de aansprakelijkheid van Ryhove beperkt tot in totaliteit maximaal de gefactureerde en door Ryhove ontvangen bedragen onder desbetreffende opdrachten gedurende 6 maanden voorafgaand aan het schadeverwekkend feit, en dit in elk geval met een maximum van 10% van de omzet van de laatste 12 maanden uit de overeenkomst behaald.

11.2. Gebreken in de goederen aangeleverd door de Opdrachtgever (inclusief verpakkingsmateriaal) zullen de verantwoordelijkheid van Ryhove niet in het gedrang kunnen brengen en geven onder geen beding aanleiding tot schadeloosstelling.  

11.3 De Opdrachtgever waakt er over dat de aan Ryhove geleverde goederen vrij zijn van ongedierte. In geval van niet-nakoming van deze verplichting is Ryhove gerechtigd  om alle kosten verbonden aan ongediertebestrijding en alle schade die hiermee in rechtstreeks verband staat te verhalen op de Opdrachtgever. Ryhove zal, indien zij de aanwezigheid van ongedierte vaststelt, de Opdrachtgever hiervan omstandig verwittigen zodra mogelijk. Zo nodig is Ryhove gerechtigd alle nodige voorlopige maatregelen te nemen, op kosten van Opdrachtgever, om zichzelf te vrijwaren van ongedierte.

11.4. Ryhove kan niet aansprakelijk gesteld worden door de Opdrachtgever voor schade aan derden noch zal Ryhove de Opdrachtgever dienen te vrijwaren in geval van schade aan derden. De Opdrachtgever vrijwaart en stelt Ryhove schadeloos ten aanzien van derden wanneer deze een vordering instellen tegen Ryhove die voortvloeit uit een handeling en/of nalaten van de Opdrachtgever waarvoor Ryhove noch conform de Algemene Voorwaarden noch conform de overeenkomst aansprakelijk is ten aanzien van de Opdrachtgever.

11.6.  In geval van niet-nakoming door de Opdrachtgever van (één van) haar verplichtingen onder de overeenkomst, kan Ryhove te allen tijde zelf, op kosten en onder de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever, alle beschermende maatregelen nemen die zij nodig acht om de nalatigheid van de Opdrachtgever te verhelpen.  

12. Einde van de overeenkomst

12.1. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, wordt de overeenkomst tussen Partijen voor onbepaalde duur aangegaan. De overeenkomst kan door elke Partij te allen tijde per aangetekend schrijven beëindigd worden mits het naleven van een opzegtermijn van zes (6) maanden. De opzegtermijn neemt een aanvang de tweede werkdag volgend op de datum van poststempel.  

12.2. Ryhove is gerechtigd om de overeenkomst middels een aangetekend schrijven van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling te beëindigen en desgevallend de teruggave van de geleverde Goederen te vorderen, onverminderd het recht op (aanvullende) schadevergoeding in hoofde van Ryhove in volgende niet-exhaustieve gevallen:  

  • ingeval van faillissement, opening van procedure van gerechtelijke reorganisatie, vereffening of ernstige aantasting van de kredietwaardigheid van de Opdrachtgever, welke er zich in voornoemde gevallen toe verbindt om Ryhove hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen;  
  • ingeval de Opdrachtgever haar betalingsverplichtingen niet naleeft;  
  • ingeval de Opdrachtgever een tekortkoming begaat aan haar verplichtingen onder de overeenkomst, nadat de Opdrachtgever door Ryhove schriftelijk in de gelegenheid is gesteld het niet-naleven binnen een periode van acht (8) dagen te herstellen en deze dat niet doet.  

De ontbinding zal alsdan ingaan op de eerste dag volgend op de datum van verzending van het aangetekend schrijven, waarin de ontbinding wordt vastgesteld.

13. Gegevensbescherming

13.1. Partijen erkennen en komen overeen dat zij bij de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de Overeenkomst(en) steeds zullen handelen overeenkomstig de beginselen en bepalingen van Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming).

14. Diverse bepalingen

14.1. Zowel de overeenkomst als deze Algemene Voorwaarden zijn deelbaar. Indien een beding van de overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden door een rechtbank of bevoegde administratieve overheid nietig of niet afdwingbaar wordt bevonden, heeft dit niet de nietigheid of onafdwingbaarheid van de overige bepalingen tot gevolg. Die blijven geldig en afdwingbaar. Partijen verbinden zich ertoe al wat in hun macht ligt te doen om de nietige of niet afdwingbare bepalingen te vervangen door geldige en afdwingbare afspraken die in de grootst mogelijke mate hetzelfde resultaat opleveren als hetgeen zij met de nietige of niet afdwingbare bepalingen wilden bereiken.

14.2. Iedere kennisgeving of andere mededeling in verband met de overeenkomst dient schriftelijk te worden gericht aan de zetel of domicilie van de andere partij. Elke partij dient onverwijld een wijziging van haar adres- en facturatiegegevens mee te delen aan de andere partij.

14.3. Vertraging of verzuim van de zijde van partijen met betrekking tot het jegens de andere partij geldend maken van enig recht dat de ene partij op grond van de overeenkomst heeft, houdt nimmer afstand van recht in tenzij dit zo uitdrukkelijk in de overeenkomst anders is bepaald. Indien een partij afstand doet van een recht dat hij op grond van de overeenkomst heeft, houdt dit niet in dat hij ook in een volgend geval afstand van dit recht of van andere rechten doet of moet doen.

14.4. De overeenkomst geeft volledig weer hetgeen tussen partijen is overeengekomen en vervangt alle eerdere en gelijktijdige, expliciete of impliciete afspraken, overeenkomsten, verklaringen en garanties, zowel schriftelijke als mondelinge.

15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

15.1. Deze algemene voorwaarden alsook de overeenkomst worden exclusief beheerst door het Belgisch recht. Ryhove houdt zich het recht voor ieder geschil in verband met de interpretatie en/of uitvoering van de algemene voorwaarden en/of overeenkomst, met inbegrip van de geschillen inzake betaling van de door de Opdrachtgever verschuldigde sommen, exclusief voor te leggen aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent. ‍


(Verkoopsvoorwaarden 9 augustus 2018 via deze link)

Search for something